739 868 890

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále také jako „Zásady“) společnosti PODETA CZ s.r.o., IČO: 083 77 651, se sídlem Cejl 490/21, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 113363 (dále také jako „PODETA“) jako správce osobních údajů tímto uživatele webových stránek http://www.podeta.cz (dále také jako „Webové stránky“) informuje o níže popsaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pakliže uživatel bude potřebovat níže uvedené vysvětlit, bude potřebovat poradit anebo projednat zpracování svých osobních údajů, může se na společnost PODETA, jakožto správce osobních údajů obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@podeta.cz, případně prostřednictvím poštovní adresy Cejl 490/21, Zábrdovice, 602 00 Brno.

1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě návštěvy Webových stránek zpracováváme osobní údaje návštěvníků a zájemců o naši společnost, výrobky anebo služby.

Při návštěvě Webových stránek o Vás zpracováváme osobní údaje získané prostřednictvím Cookies viz čl. 7 těchto Zásad.

V případě, že využijete náš kontaktní formulář zpracováváme Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu a případně informace, které nám sami o sobě poskytnete v zaslané zprávě viz čl. 3 Zásad.

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A LICENCE KE ZPRACOVÁNÍ

PODETA zpracovává osobní údaje uživatele v podobě cookies v rámci svého oprávněného zájmu v případě, kdy se jedná o cookies nezbytné pro provoz webových stránek, jakékoliv jiné cookies jsou vždy zpracovávány na základě uděleného souhlasu se sbíráním cookies. Takovýto souhlas může být uživatelem vždy vzat zpět viz dále čl. 7 těchto Zásad.

PODETA zpracovává osobní údaje uživatele, aby bylo možné jej kontaktovat zpět a poskytnout mu tak informace, o které požádal. Licencí ke zpracování v tomto případě je plnění smlouvy či oprávněný zájem. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadované informace uživatele jsou smluvním a oprávněným požadavkem PODETA a jejich neposkytnutí může být důsledkem neposkytnutí odpovědi na vznesené dotazy uživatele.

Můžeme rovněž shromažďovat statistické informace, abychom se dozvěděli, jakým způsobem návštěvníci naše Webové stránky využívají (frekvence návštěv na jednotlivých stránkách Stránek, prodejní statistiky, odkud návštěvníci Stránek pochází atd.), a to v souvislosti s cookies v čl. 7 Zásad uvedenými níže.

3. ODPOVĚĎ NA VZNESENÝ DOTAZ

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a případně další uživatelem poskytnuté informace ve zprávě PODETA zpracovává, aby uživatelům, kteří o to požádají, zaslala odpověď. Jakmile bude konverzace ukončena, resp. zodpovězen dotaz uživatele, nebude PODETA dále osobní údaje uživatele zpracovávat.

4. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovány na základě výše uvedených licencí ke zpracování, a to za výše definovanými účely zpracování osobních údajů. Veškeré získané osobní údaje uživatelů zpracovává PODETA, osobní údaje mohou být předány subdodavatelům, aby pro PODETA provedli jejich zpracování.

Osobní údaje poskytnuté subdodavatelům, subdodavatelé pro PODETA zpracovávají na základě pokynů PODETA a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů PODETA a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení. Mezi takovéto subdodavatele patří zejména poskytovatelé IT služeb, cloudu, webových služeb, právních služeb a účetních služeb.

Osobní údaje PODETA sdílí se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo PODETA, pokud je v dobré víře, že toto sdílení je nezbytné k dodržení platných právních předpisů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy, zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům.

Mimo zde uvedené nejsou získané osobní údaje s nikým sdíleny. Pakliže by bylo potřeba sdílet osobní údaje uživatelů jiným subjektům, než výše uvedeným, bude o tom uživatel vždy informován. Uživatel má vždy možnost uplatnit svá zákonná práva definovaná v čl. 6 Zásad.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu, po kterou budou poskytovány služby PODETA či budou plněny závazky vyplývající se vzájemně uzavřené smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb, zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník nebo zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Osobní údaje zpracované za účelem zasílání odpovědi na vznesený dotaz v návaznosti na shora definované jsou zpracovány po dobu deseti let ode dne jejich sběru nebo dokud nebude souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán.

6. PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k prováděnému zpracování PODETA osobních údajů uživatelů mají uživatelé následující práva:

 1. Právo na přístup a informace znamená, že si uživatel kdykoliv může požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se uživatele týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má uživatel právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byli osobní údaje získány a zda dochází na základě zpracován
 2. Právo na opravu znamená, že uživatel kdykoliv může PODETA požádat o opravu či doplnění osobních údajů uživatelů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že PODETA musí vymazat osobní údaje uživatelů pokud:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • zpracování je protiprávní;
  • uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů;
  • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  • to PODETA ukládá zákonná povinnost.
 4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů uživatelů, musí PODETA omezit zpracování osobních údajů uživatele.
 5. Právo vznést námitku znamená, že uživatel může vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu nebo profilování nebudou, již osobní údaje uživatele pro tyto účely zpracovávány.
 6. Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, kterou je možné u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 7. Právo na přenositelnost což znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Všechna práva mohou být uplatněna kontaktováním PODETA na e-mailové adrese info@podeta.cz nebo na poštovní adrese Cejl 490/21, Zábrdovice, 602 00 Brno. PODETA je povinna reagovat na uplatněné právo ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uplatnění.

7. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookie je malý soubor, který je odeslán do vašeho prohlížeče z našeho webového serveru při procházení našich webových stránek a uložen na pevný disk vašeho zařízení. Soubor cookie může číst data z vašeho disku nebo číst soubory cookies vytvořené jinými stránkami. Soubory cookies nepoškozují váš systém nebo zařízení. Cookies nám umožňují rozpoznat vás jako uživatele při návratu na naše webové stránky PODETA pomocí stejného počítače a webového prohlížeče. Soubory cookies obsahují číslo, které může jednoznačně identifikovat váš počítač nebo zařízení, a to i v případě změny vašeho umístění nebo IP adresy.

Soubory cookies také poskytují informace, které mimo jiné zahrnují umístění, z něhož přistupujete k našim webovým stránkám, délku návštěvy stránky, název sítě, ze které jste se připojili, jak jste naše stránky prohlížely, typ zařízení a připojení (mobilní nebo pevné), včetně použitého operačního systému a prohlížeče, nejnavštěvovanější stránky, odkaz odkud jste na naše stránky přistoupily a počet kliknutí a informace o vašem chování na internetu. K tomu využíváme nástroje třetích stran:

 • Meta (Facebook a Instagram)
 • Google Analytics a Google Tag Manager
 • Google Tag Manager

Naše webové stránky jsou přístupné i bez povolení cookies ve vašem prohlížeči, ale deaktivace může zabránit správnému přístupu, zobrazování nebo služeb poskytovaných na našich webových stránkách.

Autorizace použití souborů cookies

Při vstupu na naše webové stránky výslovně souhlasíte anebo nesouhlasíte s používáním souborů cookies podle níže uvedeného popisu s výjimkou případů, kdy jste změnili nastavení vašeho prohlížeče tak, aby bylo použití cookies automaticky odmítnuto.

Typy souborů cookies používaných na našich webových stránkách:

Cookies používáme k usnadnění používání našich webových stránek a také zajištění efektivního načítání obsahu. Dále používáme personalizované soubory cookies ke shromažďování statistkách údajů o vaší činnosti na webových stránkách za účelem zlepšování služeb a analýzy zvyků při prohlížení obsahu.

Příklady použití souborů cookies:

 • Analyticko-statistické účely v rámci Google Analytics a jiných měřících nástrojů.
 • Měření účinnosti akcí na PODETA, např. v reklamním programu Google nebo v partnerských programech.
 • Příprava obsahové reklamy v síti Google nebo na Meta (retargeting).

Naše webové stránky používají některé analytické a reklamní systémy společnosti Google. Informace o tom, jak společnost Google využívá soubory cookies naleznete zde: https://www.google.cz/intl/cs/policies/technologies/cookies/

Jak zakázat cookies?

Povolení anebo odmítnutí cookies můžete provést přímo při prvním vstupu na naše webové stránky. Dále pak povolení nebo odmítnutí souborů cookies je založeno na nastavení vašeho internetového prohlížeče. Vaše povolení ukládání souborů cookies může být zrušeno výběrem vhodných možností konfigurace vašeho internetového prohlížeče. Doporučujeme vám vyhledat stránku nápovědy pro vámi používaný internetový prohlížeč, která vám pomůže při konfiguraci požadovaného nastavení ochrany osobních údajů:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=cs
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

8. HLÁŠENÍ A OZNAMOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

Pakliže by došlo k bezpečnostnímu incidentu představující únik osobních údajů či jejich poškození nebo znehodnocení PODETA bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to nejpozději ve lhůtě 72 hodin. Zároveň bude každému subjektu údajů, jehož osobních údajů se bezpečnostní incident dotkl, oznámeno, že bezpečnostní incident nastal. Zároveň PODETA zveřejní oznámení o bezpečnostním incidentu na svých internetových stránkách.

Zásady jsou účinné od 16.2.2022

Široká nabídka zahraničních i českých výrobců
Zakázková výroba dveří a skleněných stěn
Kompletní montáž a realizace
Parkování naproti vlastnímu showroomu v centru Brna

Navštivte náš
Showroom

Zajímá Vás, jak vypadá náš sortiment naživo?

Neváhejte a přijďte se k nám podívat. Náš showroom je Vám k dispozici.

Více informací
Adresa
PODETA CZ s.r.o.

Heršpická 1009/11c
639 00 H-PARK
Brno

Do kontaktů Kontakty
Zákaznické centrum

Telefon: 739 868 890
E-mail: info@podeta.cz

Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.